Prezentowane poniżej ostoje przyrody z regionu Kasztelanii Ostrowskiej obejmują obszary wyznaczone w wyniku prowadzonych przez nas badań regionu oraz obszary objęte formalną ochroną prawną. Część z nich zachowana jest w dobrym stanie i nie notuje się dla nich istotnych zagrożeń, natomiast znaczna część nie jest objęta planami ochrony lub wprost poddane są zagrożeniom. Opis ostoi obejmuje zarówno dane przyrodnicze, jak również realną analizę zagrożeń i perspektyw ochrony. Pełne dane o ich granicach i zasobach przyrodniczych znajdują się w kartotekach Bazy Danych o Regionie. Lista ostoi i obszarów będzie rozwijana przez nas w kolejnych miesiącach, a ponadto uzupełniana jest w toku trwających badań Kasztelanii Ostrowskiej.

Ostoje leśne

Grodzisko w Kociałkowej Górce

Lasy grądowe i łęgi olszowo-jesionowe wokół gordziska pierścieniowatego. Obejmują drzewostan liściasty z bogatym runem. Ostoja charakteryzuje się bogatym stanowiskiem kokoryczy pustej (Corydalis cava), która ma tutaj jedno z dwóch największych stanowisk w regionie.

Ostoje nieleśne

Posłonkowa Góra w Lednogórze

Obejmuje ciepłolubne murawy i łąki na nasłonecznionych zboczach ozu - wzgórza o pochodzeniu polodowcowym. W obrębie tej ostoi zachowały się jedne z najbogatszych populacji gatunków ciepłolubnych w regionie. Stanowi cenny obszar zagrożony zarastaniem i potencjalnym zabudowaniem lub innym zagospodarowaniem bezpośrednio zagrażającym jej zasobom przyrodniczym.

Goździkowa Ostoja w Imielenku

Fragmenty ciepłolubnych łąk i zarośli z ze stanowiskami goździka kartuzka (Dianthus carthusianorum) oraz innych gatunków charakterystycznych dla suchych i nasłonecznionych siedlisk. Jeden z nielicznych w regionie obszarów objętych społeczną ochroną przyrody w ramach działań mieszkańców i organizacji pozarządowej. Ostoja objęta rewitalizacją w miejscu dawnego wyrobiska piasku oraz dzikiego wysypiska. Zagrożony obecnie głównie wandalizmem oraz wykopywaniem roślin.