FINALLY, THIS IS BETTER THAN SITTING IN HOUSES! – Mariana Krupka ??

FINALLY, THIS IS BETTER THAN SITTING IN HOUSES! – Mariana Krupka ??

„FINALLY, THIS IS MUCH BETTER THAN SITTING IN HOUSES!” I told this to my mother and went to the bus stop. The bus brought me to a wonderful place, the first day was unforgettable, because I did not think that school is really fun! Many children like me left their homes and here we got along. Let me tell you about subjects:
~ Polish is a understandable language spoken by Sylvia, a very pleasant woman, we play and learn new sink’s 😜
~ History-our teacher, Alicia, gave us a very interesting tour of the city, and I’ll tell you, I did not pay attention to all the buildings which Alice told us about
~ Chemistry is probably my favourite lesson, because I loved chemistry at school, and those lessons further developed this love, we tried very interesting experiments, which, I am MORE than sure that we would never spend do at school 🙂
~ Literature and culture of Ukraine-  I liked he arng hear about different cities from the other children, we saw the world is not as gray for children at adults. Betty is a wonderful teacher and person❤️
~ Biology – this was probably the most interesting biology lesson in my life and it was taught by Natalia, we went to the forest and collected various plants, then we came to the class and began to examine plants under a microscope
~ English- English lessons wer very cool, Pauline, our so-called teacher, invents various games with the words and grammar
~ Mathematics – in fact, mathematics has not always been very good for me, but I try to understand it, Maria presents information personally to everyone, and I understand something 😅

In chemistry class, I was elected school president, and now I am writing you this text❤️

ЦЕ КІНЦЕВО НАМНОГО КРАЩЕ НІЖ СИДІТИ БУДИНКИ! Сказала я мамі і пішла на автобусну зупинку. Автобус привіз мене в чудове місце, перший день був незабутнім, адже я не думала, що в школі і справді буває весело! Багато дітей таких же як я покинули свій будинок, і ми порозумілися. Розповім вам трох про предмети:

~ Польська – досить зрозуміла мова, яку веде Сильвія, дуже приємна в спілкування жінка, граємо та запам’ятовуємо

~ Історія – викладач аліціє проводила нам дуже цікаву екскурсію містом, і я скажу вам, я навіть не звертала увагу на всі ті будівлі про які нам розповів аліціє

~ Хімія – напевно найулюбленіший мій урок, адже в школі я досить таки любила хімію, і мачею ще більше розвинув це кохання, ми ставили дуже цікаві експерименти, які, я БIЛЬШ ніж впевнена що нам би провели в школі🙂 

~ Література / Культура України – мені сподобалося слухати про різні міста від слів дітей, ми бачили світ не таким сірим як дорослі, Бетті прекрасний викладач та людина❤️

~ Біологія – мабуть це був найцікавіший урок біології за все моє життя і його провела Наталя, ми ходили в ліс і збирали різні рослини, потім ми прийшли в клас і почали розглядати рослини під мікроскопом

~ Англійська – уроки англійської проходять дуже круто, Поліна, так звати нашого викладача, вигадує різні ігри зі словами та граматикою, і так ви зможете швидше вивчити його

~ Матіматика – насправді математика мені не дуже добре давалася завжди, але я намагаюся її розуміти, Марія підносить інформацію особисто кожному, і я хоч щось зрозуміла😅

~З ЦІКАВОГО~

– прогулянка на озеро

– прогулянка та гра на
– спорт майданчику

– екскурсія по місту

– експерименти з хімії

– батьківські збори.

На уроці хімії мене вибрали президентом школи, і тепер я пишу вам цей текст❤️

„WRESZCIE TO ZNACZNIE LEPSZE NIŻ SIEDZENIE W DOMACH!” Powiedziałam to mamie i poszedłam na przystanek autobusowy. Autobus zawiózł mnie w cudowne miejsce, pierwszy dzień był niezapomniany, bo nie sądziłem, że szkoła jest naprawdę fajna! Wiele dzieci takich jak ja opuściło swoje domy i tutaj się dogadywaliśmy. Opowiem Wam o przedmiotach:

~ Polski jest językiem zrozumiałym, którym posługuje się Sylwia, bardzo sympatyczna kobieta, bawimy się i uczymy nowego zlewu 😜

~ Historia – nasza nauczycielka Alicja oprowadziła nas bardzo ciekawie po mieście, a powiem wam, że nie zwróciłem uwagi na wszystkie budynki, o których opowiadała nam Alicja

~ Chemia to chyba moja ulubiona lekcja, bo kochałam chemię w szkole, a te lekcje jeszcze bardziej rozwinęły tę miłość, spróbowaliśmy bardzo ciekawych eksperymentów, których jestem WIĘCEJ niż pewna, że nigdy byśmy nie spędzili w szkole 🙂

~ Literatura i kultura Ukrainy- Podobało mi się, że słuchał o różnych miastach od innych dzieci, widzieliśmy, że świat nie jest taki szary dla dzieci u dorosłych. Betty jest wspaniałym nauczycielem i osobą❤️

~ Biologia – to chyba najciekawsza lekcja biologii w moim życiu i prowadziła ją Natalia, poszliśmy do lasu i zebraliśmy różne rośliny, potem przyszliśmy na zajęcia i zaczęliśmy badać rośliny pod mikroskopem

~ Angielski- lekcje angielskiego były bardzo fajne, Pauline, nasza tak zwana nauczycielka, wymyśla różne gry ze słowami i gramatyką

~ Matematyka – w zasadzie matematyka nie zawsze była dla mnie bardzo dobra, ale staram się ją zrozumieć, Maria przedstawia informacje osobiście każdemu, a ja coś rozumiem 😅

Na zajęciach z chemii zostałem wybrana przewodniczącą szkoły, a teraz piszę ten tekst dla Ciebie ❤️

Dodaj komentarz