International support for Ukraine. Step #1 School for Ukrainian Children in Poland

Wsparcie dla Ukrainy

Підтримка України

Support for Ukraine

Unterstützung für die Ukraine

Polska

Od 7 lat realizujemy nasze działania społeczne w zachodniej Polsce, w regionie Kasztelanii Ostrowskiej. Teraz przyszedł czas, gdy na tym obszarze chcemy edukacyjnie, długofalowo pomóc grupom uchodźców z Ukrainy. Koordynatorką tych działań jest Elizabet Khmellier z Chersonia na wschodzie Ukrainy. Od kilku lat działa bardzo aktywnie w naszym stowarzyszeniu, a obecnie na miejscu chce z naszym zespołem zorganizować systemową pomoc ludziom, którzy szukają w naszej okolicy bezpiecznego schronienia i możliwości godnego życia w czasie działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską.

Ukraine

Протягом 7 років ми реалізовуємо нашу громадську діяльність у західній Польщі, в регіоні Каштеланя Островська. Зараз настав час, коли ми хочемо надати освітню та довготривалу допомогу групам біженців з України. Координатором цих заходів є Елізабет Хмеллєр з Херсону на сході України. Кілька років вона є дуже активним учасником у нашій асоціації, а тепер хоче організувати системну допомогу з нашою командою для людей, які шукають безпечний притулок у нашій місцевості та можливість гідного життя під час бойових дій, які видє Російська Федерація.

United_Kingdom

It’s been seven years since we have been engaged in social activities in the western part of Poland, the region of the Ostrowska castellany. Now there comes a time when in this region we want to implement long-term, educational help for the groups of refugees from Ukraine. The person to coordinate these actions is Elizabet Khmellier from Kherson, a city in the east of Ukraine. For the last few years she has been working actively in our association and currently she wishes to organise the assistance for the people seeking shelter and possibility to live a dignified life during the military operations lead by the Russian Federation.

Deutschland

Seit 7 Jahren führen wir unsere sozialen Aktivitäten in Westpolen, in der Region Kasztelania Ostrowska, durch. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir in diesem Bereich Gruppen von Flüchtlingen aus der Ukraine pädagogisch und langfristig helfen wollen. Die Koordinatorin dieser Aktivitäten ist Elizabet Khmellier aus Kherson in der Ostukraine. Sie ist seit mehreren Jahren in unserem Verein sehr aktiv und möchte nun vor Ort mit unserem Team eine systematische Hilfe für Menschen organisieren, die während der von der Russischen Föderation geführten Kriegshandlungen in unserem Gebiet eine sichere Unterkunft und die Möglichkeit suchen, in Würde zu leben.

Twoje wsparcie

Твоя підтримка

Your support

Deine Unterstützung

Oprócz jednorazowego wsparcia szczególnie potrzebna będzie stała pomoc. Obok wolontariuszy pozwoli nam to zatrudnić edukatorów z Ukrainy i inne osoby, wspierające rozwój i zdrowie naszych uczniów, utworzyć miejsca pracy dla ich rodziców, a długofalowo – budować organizacje obywatelskie w Ukrainie. Wyznaczyliśmy, że metodami wspierania działań będą wpłaty na konto stowarzyszenia, darowizny rzeczowe (materiały szkolne, słodycze, posiłki), zaangażowanie wolontariuszy. 

WSPARCIE FINANSOWE

Konto bankowe stowarzyszenia

PL28 2030 0045 1110 0000 0284 1410

SWIFT PPABPLPKXXX

W tytule „Wsparcie dla Ukrainy” lub „Darowizna dla Ukrainy”.

Jeśli chcesz być z nami w kontakcie, możesz dodać swój adres (e-mail lub pocztowy) w polu nadawcy lub treści przelewu. Możesz też przesłać informację o dokonanej wpłacie i dane kontaktowe na adres: kasztelaniaostrowska@gmail.com

Przykładowe potrzeby to:
100 euro to koszt jednego dnia zajęć z udziałem zatrudnionych osób z Ukrainy

WSPARCIE RZECZOWE I WOLONTARIAT

Chętnie poznamy Twoją deklarację, która oczywiście jest dobrowolna i zawsze do zrewidowania! Napisz do nas, np. „Raz w tygodniu przywiozę Wam ryzę papieru.”
Dziękujemy za każdą formę pomocy. Tylko razem tworzymy realną zmianę na lepsze.

xxx

xxx

xxx

Nasze cele - jak pomagasz?​

Unsere Ziele - wie können Sie helfen?

Polska

1. ZAJĘCIA SZKOLNE W POLSCE
Najszybciej chcemy uruchomić zajęcia szkolne dla dzieci i młodzieży na podstawie ukraińskiego programu szkolnego.  Opieramy to naszych dotychczasowych, wieloletnich doświadczeniach w edukacji. Prowadzimy aktualnie cykliczne warsztaty popularnonaukowe oraz Wolną Szkołę dla uczniów w Polsce. Zajęcia prowadzić będziemy w prowadzonych przez nasze stowarzyszenie Centrach Edukacji Regionalnej w Pobiedziskach i Lednogórze. Wsparcie finansowe w tym przypadku to organizacja stałej kadry nauczycieli, wolontariuszy, środki na materiały edukacyjne i zajęcia wyjazdowe. O tej szkole i aktualnych jej odbiorcach dowiesz się więcej niżej.

2. ZATRUDNIENIE DOROSŁYCH
Wraz z rozwojem wsparcia chcemy zatrudnić osoby w naszym stowarzyszeniu. Będą one mogły realizować się, a przy tym zarabiać środki na życie w nowych realiach w Polsce. Historie tych osób zamieścimy na naszej strony, abyś na bieżąco mógł śledzić ich losy. Wsparcie pozwoli nam na uruchomienie miejsc pracy.

3. ODBUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W UKRAINIE
Z biegiem czasu chcemy, aby rozpoczęte aktualnie działania dobroczynne zaowocowały trwałym programem wsparcia współpracy polsko-ukraińskiej z innymi krajami Unii Europejskiej. Gdy już nadejdzie czas pokoju, niech będzie to ciąg dalszy zawiązanych przyjaźni, wsparcia i realizacji projektów społecznych, sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie. Być może uda nam się zrealizować plan sprzed dwóch lat, gdy oddział naszej fundacji chcieliśmy stworzyć w Chersoniu w ramach działań dla jego mieszkańców.

Ukraine

1. ШКІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПОЛЬЩІ
Ми хочемо якнайшвидше розпочати шкільні заняття для дітей та юнацтва за українською шкільною програмою. Ми ґрунтуємо на цьому наш попередній багаторічний досвід освіти. Зараз ми проводимо регулярні науково-популярні семінари та безкоштовну школу для студентів у Польщі. Ми будемо проводити заняття в регіональних освітніх центрах у Победзіській та Ледногурі, якими керує наша асоціація. У цьому випадку фінансова підтримка здійснюється за рахунок організації постійного штату викладачів, волонтерів, коштів на навчальні матеріали та польові заходи. Ви можете дізнатися більше про цю школу та її поточну аудиторію нижче.

2. ЗАЙНЯТІСТЬ ДОРОСЛИХ
У міру розвитку підтримки ми хочемо наймати людей у ​​нашу асоціацію. Вони зможуть реалізувати себе та заробити гроші на життя в новій реальності в Польщі. Ми розмістимо історії цих людей на нашому сайті, щоб ви могли постійно стежити за їхньою долею. Підтримка дозволить нам відкривати робочі місця.

3. ВІДНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Ми хочемо, щоб з часом розпочата благодійна діяльність вилилася в постійну програму підтримки польсько-української співпраці з іншими країнами Європейського Союзу. Коли настане час миру, нехай це буде продовженням дружби, підтримки та реалізації соціальних проектів, що сприяють розвитку громадянського суспільства в Україні. Можливо, нам вдасться реалізувати план двох років тому, коли ми хотіли створити філію нашого фонду в Херсоні в рамках діяльності для його мешканців.

United_Kingdom

xxx

Deutschland

1. SCHULKLASSEN IN POLEN
Wir möchten so bald wie möglich Schulklassen für Kinder und Jugendliche auf der Grundlage des ukrainischen Lehrplans einrichten. Wir stützen uns dabei auf unsere langjährige Erfahrung im Bildungsbereich. Derzeit führen wir regelmäßig populärwissenschaftliche Workshops und eine Freie Schule für Schüler in Polen durch. Der Unterricht findet in den von unserer Vereinigung betriebenen regionalen Bildungszentren in Pobiedziska und Lednogóra statt. Die finanzielle Unterstützung besteht in diesem Fall in der Organisation eines festen Lehrerkollegiums, in Freiwilligen, in der Finanzierung von Lehrmaterial und in der Durchführung von auswärtigen Lehrveranstaltungen. Im Folgenden erfahren Sie mehr über diese Schule und ihre derzeitigen Empfänger.

2. BESCHÄFTIGUNG VON ERWACHSENEN
Mit der Entwicklung der Unterstützung wollen wir Menschen in unserem Verein beschäftigen. Sie können sich selbst verwirklichen und gleichzeitig ihren Lebensunterhalt in der neuen Realität in Polen verdienen. Wir werden die Geschichten dieser Menschen auf unserer Website veröffentlichen, damit Sie sich über ihr Leben auf dem Laufenden halten können. Ihre Unterstützung ermöglicht es uns, Arbeitsplätze zu schaffen.

3. WIEDERAUFBAU DER ZIVILGESELLSCHAFT IN DER UKRAINE
Wir möchten, dass die derzeitige Wohltätigkeitsarbeit im Laufe der Zeit in ein nachhaltiges Programm zur Unterstützung der polnisch-ukrainischen Zusammenarbeit mit anderen Ländern der Europäischen Union mündet. Wenn die Zeit des Friedens gekommen ist, möge sie eine Fortsetzung der Freundschaften, der Unterstützung und der Umsetzung sozialer Projekte sein, die die Entwicklung der Zivilgesellschaft in der Ukraine fördern. Vielleicht gelingt es uns, den Plan von vor zwei Jahren zu verwirklichen, als wir im Rahmen unserer Aktivitäten für die Einwohner von Cherson eine Zweigstelle unserer Stiftung gründen wollten.

Wsparli nas | нас підтримали | They supported us | Sie unterstützen uns

instytucje | установ | institutions | Institutionen

Fundacja „Inspekt”

osoby | осіб | persons | Personen

PL

Elizabet Khmellier, Kherson, Pobiedziska

Maciej Jędrzejczak, Kocanowo, Lednogóra

Patrycja Zenker, Lednogóra

Alicja Dłużewicz, Pobiedziska

Dorota Jarosz, Lednogóra

Alicja Kanke-Jabłońska, Promienko

Barbara, Gniezno

od 5 marca | з 5 березня | from March 5 | ab 5. März 2022

0
osób zaangażowanych | people involved | beteiligte Personen
0
wasze wsparcie | your support | deine Unterstützung PLN

#1

Wolna Szkoła dla Ukrainy | безкоштовна школа для України | Free School for Ukraine | Freie Schule für die Ukraine

Elizabet Khmellier / Еліабет Хмеллєр
inicjatorka i dyrektorka powstającej szkoły

Pochodzi z Chersonia w Ukrainie. W 2017 ukończyła szkołę i rozpoczęła studia w Polsce. Doskonale zna specyfikę szkół ukraińskich. Nieprzerwanie od trzech lat bierze aktywny udział w życiu Stowarzyszenia „Kasztelania Ostrowska” oraz kieruje działem projektowania w Fundacji „Inspekt”. Swobodnie posługuje się czterema językami, w tym polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim. Ukończyła prestiżowy kierunek Wzornictwa w poznańskiej School of Form. Od 14 lat wspiera i prowadzi inicjatywy społeczne, nieustannie poszerzając swoje doświadczenie. W swoim rodzinnym mieście Chersoniu, angażowała się w życie wspólnoty, działając jako główna starościna w szkole przez dwa lata. Spełniała się także w parlamencie uczniowskim miasta. Od czasu przybycia do Polski uczestniczy w działaniach na rzecz wspólnoty lokalnej oraz akademickiej. Brała udział w programie Erasmus, dzięki któremu mogła spędzić jeden semestr na Islandii. Od trzech lat aktywnie prowadzi działania w Stowarzyszeniu jako koordynator grup. Świetnie radzi sobie z aktywnościami o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, w którym biorą udział dzieci oraz młodzież. Prowadzi Wolną Szkołę Designu oraz Młodą Barwiarnię. Spełnia swoje plany w projektowaniu (designie) oraz aktywnie uczestniczy w projektowaniu kultury na poziomie regionalnym.

Program nauczania zgodny z programem ukraińskich szkół
Pochodzenie koordynatorki projektu stanowi istotne zaplecze dla działania powoływanej szkoły. Ukończenie szkoły w Ukrainie pozwoli na skonstruowanie odpowiedniego programu nauczania, przyjaznego ukraińskim dzieciom i młodzieży, które nie będą musiały mierzyć się z dodatkowymi barierami przystosowawczymi. Chcemy, aby program nauczania był dla nich przyjazny, ciekawy i pozwolił na maksymalne wykorzystanie naszych zasobów oraz potencjału naszych rezydentów.

Zajęcia w języku ukraińskim
Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli z Polski. Aby przełamać barierę językową, treści będą tłumaczone przez osoby posiadające odpowiednie, stosownie potwierdzone kompetencje. Część z nich będzie prowadzona bezpośrednio przez osoby z Ukrainy.

Wolna Szkoła, czyli niesystemowa edukacja przez doświadczanie
Ideą, która przyświeca naszej wizji edukacji jest kształcenie dzieci oraz młodzieży w warunkach naturalnych, w których dzięki przyjaznej atmosferze, otwartości oraz odpowiednim kompetencjom wzmacniamy potencjał naszych podopiecznych. Spotkania prowadzone są przez edukatorów, bezpośrednio związanych z dziedziną (botanik prowadzi zajęcia z biologii, fizyk – z fizyki). Dzięki utrzymaniu kameralnych grup, możliwe jest nawiązanie trwałych więzi, lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami, a przede wszystkim pokonywanie barier – zarówno edukacyjnych, jak i językowych. Wszystkie te elementy wspierają budowanie zaufania. Szczególny nacisk kładziemy na naukę poza murami naszych centrów – doświadczenie i obserwacja są sprawdzonymi narzędziami, które wykorzystujemy w działaniach edukacyjnych. Inspiracje czerpiemy z tego, co nas otacza – regionalnej przyrody oraz kultury.

Szkoła bliska naszym dzieciom
Wiemy, że jesteśmy do siebie podobni, ale zauważamy także różnice, również kulturowe. Dlatego szczególnie ważne jest dla nas wspieranie dzieci i młodzieży z Ukrainy, umożliwienie im nawiązywania nowych przyjaźni, poznanie nowej okolicy, jej krajobrazu i specyfiki. Chcemy aby dzieci z Ukrainy przeszły proces adaptacji w bezpieczny sposób. Został on podzielony na trzy etapy:
1. Praca kameralna w grupach z dziećmi z Ukrainy. Ten etap prowadzony będzie wyłącznie z dziećmi, które przyjechały tutaj z Ukrainy. Na początku odbywać się będą spotkania integracyjne, warsztaty chemiczno-biologiczne (zapoznawcze), artystyczne, wycieczki przyrodnicze oraz zajęcia z literatury ukraińskiej, matematyki itd. Szkoła nie przewiduje wystawiania ocen oraz systemu śledzenia frekwencji. Spotkania te mają charakter adaptacyjny a ich celem jest integrowanie dzieci na miejscu tak, aby mogły funkcjonować w nowej rzeczywistości i kontynuować naukę w naszym regionie.
2. Zorganizujemy spotkania z ukraińskimi dziećmi i młodzieżą, które są w Polsce od lat. Pozwoli to na budowanie bezpiecznej przestrzeni, zminimalizuje także lęk przed życiem w innym kraju. W ramach tych działań organizowane będą także warsztaty i wycieczki.
3. Integracja z dziećmi z Polski. Na tym etapie będziemy wdrażać integrację międzynarodową oraz uczyć się nawzajem polskiego, wymieniać się doświadczeniem kulturowym. Dzięki temu dbamy o adaptację na miejscu oraz wsparcie międzykulturowe.

Еліабет Хмеллєр
ініціатор і директор школи

Вона родом із Херсонщини в Україні. У 2017 році закінчила школу і почала навчання в Польщі. Вона добре знає специфіку українських шкіл. Протягом трьох років вона активно бере участь у житті Асоціації «Каштеланя Островська», очолює відділ дизайну у Фонді «Інспект». Вільно володіє чотирма мовами, серед яких польська, українська, російська та англійська. Закінчила престижний факультет дизайну Школи форми в Познані. З 14 років підтримувала та очолювала соціальні ініціативи, постійно розширюючи свій досвід. У рідному Херсоні вона приймала активну участь у громадьскому житті, два роки виконуючи роль президента школи. Робила це й у студентському парламенті міста. Після прибуття до Польщі вона брала участь у заходах на користь місцевої та наукової спільноти. Вона брала участь у програмі Erasmus, завдяки якій змогла провести один семестр в Ісландії. Протягом трьох років активно працює в Асоціації як координатор груп. Вона добре справляється з навчальними заннятями та майстер-класами, в яких беруть участь діти та підлітки. Вона керує Вільною школою дизайну та Молодою Барвярньою. Виконує свої плани в дизайні та бере активну участь у проектуванні культури на регіональному рівні.

Навчальна програма відповідає навчальній програмі українських шкіл
Походження координатора проекту є важливим фоном для роботи призначеної школи. Закінчення школи в Україні дозволить побудувати відповідну навчальну програму, дружню до українських дітей та молоді, яким не доведеться стикатися з додатковими адаптаційними бар’єрами. Ми хочемо, щоб навчальна програма була для них дружньою та цікавою та дозволяла максимально використовувати наші ресурси та потенціал наших мешканців.

Заняття українською мовою
Заняття проводитимуть професійні викладачі з Польщі. Для подолання мовного бар’єру зміст перекладатимуть люди з відповідними, належним чином підтвердженими компетенціями. Деякі з них проводитимуть безпосередньо люди з України.

Безкоштовна школа, тобто несистемна освіта через досвід
Ідея нашого бачення освіти полягає в тому, щоб виховувати дітей та молодь у природних умовах, у яких завдяки дружній атмосфері, відкритості та відповідним компетенціям ми зміцнюємо потенціал наших вихованців. Збори проводять вихователі, які мають безпосереднє відношення до галузі (ботанік проводить заняття з біології, фізик – з фізики). Зберігаючи малі групи, можна встановити міцні зв’язки, краще справлятися з важкими емоціями і, перш за все, долати бар’єри – як освітні, так і мовні. Усі ці елементи підтримують довіру. Особливий акцент ми приділяємо навчанню поза стінами наших центрів – досвід і спостереження є перевіреними інструментами, які ми використовуємо в навчальній діяльності. Ми черпаємо натхнення з того, що нас оточує – регіональної природи та культури.

Близька для наших дітей школа
Ми знаємо, що ми схожі один на одного, але помічаємо й відмінності, в тому числі й культурні. Тому для нас особливо важливо підтримати дітей та молодь з України, дати їм можливість знайти нових друзів, пізнати новий район, його ландшафт та специфіку. Ми хочемо, щоб діти з України проходили процес адаптації безпечно. Він був розділений на три етапи:
1. Невелика робота в групах з дітьми з України. Цей етап проводитимуть лише з дітьми, які приїхали сюди з України. На початку відбудуться інтеграційні збори, хіміко-біологічні (ознайомлювальні) майстер-класи, мистецькі майстер-класи, екскурсії на природу та заняття з української літератури, математики тощо. У школі не передбачені оцінки та система відстеження відвідуваності. Ці зустрічі є адаптивними, і їх мета – інтегрувати дітей на місці, щоб вони могли функціонувати в новій реальності та продовжувати навчання в нашому регіоні.
2. Будемо організовувати зустрічі з українськими дітьми та молоддю, які роками перебувають у Польщі. Це дозволить побудувати безпечний простір, а також зведе до мінімуму страх жити в іншій країні. В рамках цих заходів також будуть організовані майстер-класи та екскурсії.
3. Інтеграція з дітьми з Польщі. На цьому етапі ми будемо здійснювати міжнародну інтеграцію та вивчатимемо польську мову один від одного, обмінюємося культурним досвідом. Завдяки цьому ми дбаємо про адаптацію на місці та міжкультурну підтримку.

Elizabet Khmellier / Еліабет Хмеллєр
inicjatorka i dyrektorka powstającej szkoły

Pochodzi z Chersonia w Ukrainie. W 2017 ukończyła szkołę i rozpoczęła studia w Polsce. Doskonale zna specyfikę szkół ukraińskich. Nieprzerwanie od trzech lat bierze aktywny udział w życiu Stowarzyszenia „Kasztelania Ostrowska” oraz kieruje działem projektowania w Fundacji „Inspekt”. Swobodnie posługuje się czterema językami, w tym polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim. Ukończyła prestiżowy kierunek Wzornictwa w poznańskiej School of Form. Od 14 lat wspiera i prowadzi inicjatywy społeczne, nieustannie poszerzając swoje doświadczenie. W swoim rodzinnym mieście Chersoniu, angażowała się w życie wspólnoty, działając jako główna starościna w szkole przez dwa lata. Spełniała się także w parlamencie uczniowskim miasta. Od czasu przybycia do Polski uczestniczy w działaniach na rzecz wspólnoty lokalnej oraz akademickiej. Brała udział w programie Erasmus, dzięki któremu mogła spędzić jeden semestr na Islandii. Od trzech lat aktywnie prowadzi działania w Stowarzyszeniu jako koordynator grup. Świetnie radzi sobie z aktywnościami o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, w którym biorą udział dzieci oraz młodzież. Prowadzi Wolną Szkołę Designu oraz Młodą Barwiarnię. Spełnia swoje plany w projektowaniu (designie) oraz aktywnie uczestniczy w projektowaniu kultury na poziomie regionalnym.

Program nauczania zgodny z programem ukraińskich szkół
Pochodzenie koordynatorki projektu stanowi istotne zaplecze dla działania powoływanej szkoły. Ukończenie szkoły w Ukrainie pozwoli na skonstruowanie odpowiedniego programu nauczania, przyjaznego ukraińskim dzieciom i młodzieży, które nie będą musiały mierzyć się z dodatkowymi barierami przystosowawczymi. Chcemy, aby program nauczania był dla nich przyjazny, ciekawy i pozwolił na maksymalne wykorzystanie naszych zasobów oraz potencjału naszych rezydentów.

Zajęcia w języku ukraińskim
Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli z Polski. Aby przełamać barierę językową, treści będą tłumaczone przez osoby posiadające odpowiednie, stosownie potwierdzone kompetencje. Część z nich będzie prowadzona bezpośrednio przez osoby z Ukrainy.

Wolna Szkoła, czyli niesystemowa edukacja przez doświadczanie
Ideą, która przyświeca naszej wizji edukacji jest kształcenie dzieci oraz młodzieży w warunkach naturalnych, w których dzięki przyjaznej atmosferze, otwartości oraz odpowiednim kompetencjom wzmacniamy potencjał naszych podopiecznych. Spotkania prowadzone są przez edukatorów, bezpośrednio związanych z dziedziną (botanik prowadzi zajęcia z biologii, fizyk – z fizyki). Dzięki utrzymaniu kameralnych grup, możliwe jest nawiązanie trwałych więzi, lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami, a przede wszystkim pokonywanie barier – zarówno edukacyjnych, jak i językowych. Wszystkie te elementy wspierają budowanie zaufania. Szczególny nacisk kładziemy na naukę poza murami naszych centrów – doświadczenie i obserwacja są sprawdzonymi narzędziami, które wykorzystujemy w działaniach edukacyjnych. Inspiracje czerpiemy z tego, co nas otacza – regionalnej przyrody oraz kultury.

Szkoła bliska naszym dzieciom
Wiemy, że jesteśmy do siebie podobni, ale zauważamy także różnice, również kulturowe. Dlatego szczególnie ważne jest dla nas wspieranie dzieci i młodzieży z Ukrainy, umożliwienie im nawiązywania nowych przyjaźni, poznanie nowej okolicy, jej krajobrazu i specyfiki. Chcemy aby dzieci z Ukrainy przeszły proces adaptacji w bezpieczny sposób. Został on podzielony na trzy etapy:
1. Praca kameralna w grupach z dziećmi z Ukrainy. Ten etap prowadzony będzie wyłącznie z dziećmi, które przyjechały tutaj z Ukrainy. Na początku odbywać się będą spotkania integracyjne, warsztaty chemiczno-biologiczne (zapoznawcze), artystyczne, wycieczki przyrodnicze oraz zajęcia z literatury ukraińskiej, matematyki itd. Szkoła nie przewiduje wystawiania ocen oraz systemu śledzenia frekwencji. Spotkania te mają charakter adaptacyjny a ich celem jest integrowanie dzieci na miejscu tak, aby mogły funkcjonować w nowej rzeczywistości i kontynuować naukę w naszym regionie.
2. Zorganizujemy spotkania z ukraińskimi dziećmi i młodzieżą, które są w Polsce od lat. Pozwoli to na budowanie bezpiecznej przestrzeni, zminimalizuje także lęk przed życiem w innym kraju. W ramach tych działań organizowane będą także warsztaty i wycieczki.
3. Integracja z dziećmi z Polski. Na tym etapie będziemy wdrażać integrację międzynarodową oraz uczyć się nawzajem polskiego, wymieniać się doświadczeniem kulturowym. Dzięki temu dbamy o adaptację na miejscu oraz wsparcie międzykulturowe.

Elizabet Khmellier / Еліабет Хмеллєр
Initiator und Direktor der Emerging Schule

Sie kommt aus Cherson in der Ukraine. Im Jahr 2017 machte sie ihren Schulabschluss und begann ein Studium in Polen. Sie ist mit den Besonderheiten der ukrainischen Schulen bestens vertraut. Seit drei Jahren nimmt sie ununterbrochen aktiv am Leben des Vereins „Kasztelania Ostrowska” teil und leitet die Designabteilung der Stiftung „Inspekt”. Sie spricht vier Sprachen frei, darunter Polnisch, Ukrainisch, Russisch und Englisch. Sie ist Absolventin der renommierten Fakultät für Design an der Hochschule für Gestaltung in Poznań. Seit 14 Jahren unterstützt und leitet sie soziale Initiativen und erweitert dabei ständig ihre Erfahrungen. In ihrer Heimatstadt Cherson nahm sie am Gemeindeleben teil und war zwei Jahre lang Schulleiterin einer Schule. Sie engagierte sich auch im Studentenparlament der Stadt. Seit ihrer Ankunft in Polen hat sie sich an lokalen und akademischen Aktivitäten beteiligt. Sie nahm am Erasmus-Programm teil, das ihr einen Aufenthalt in Island ermöglichte. Seit drei Jahren ist sie in der Vereinigung als Gruppenkoordinatorin tätig. Sie zeichnet sich durch pädagogische Aktivitäten und Workshops mit Kindern und Jugendlichen aus. Sie leitet die Freie Schule für Design und Junge Färberei. Sie verwirklicht ihre Pläne im Bereich Design und beteiligt sich aktiv an der kulturellen Gestaltung auf regionaler Ebene.

Unterricht in Ukrainisch
Der Unterricht wird von professionellen Lehrern aus Polen geleitet. Um die Sprachbarriere zu überwinden, werden die Inhalte von Personen gedolmetscht, die über geeignete, entsprechend zertifizierte Kompetenzen verfügen. Einige von ihnen werden direkt von Menschen aus der Ukraine durchgeführt.

Freie Schule, oder nicht-systemische Erlebnispädagogik
Die Idee hinter unserer Vision von Bildung ist es, Kinder und Jugendliche in einem natürlichen Umfeld zu erziehen, in dem wir dank einer freundlichen Atmosphäre, Offenheit und den richtigen Kompetenzen das Potenzial unserer Schüler stärken. Die Sitzungen werden von Pädagogen geleitet, die direkt mit dem Fachgebiet zu tun haben (ein Botaniker unterrichtet Biologie, ein Physiker Physik). Dank der kleinen Gruppen ist es möglich, dauerhafte Bindungen aufzubauen, schwierige Emotionen besser zu bewältigen und vor allem Barrieren zu überwinden – sowohl pädagogische als auch sprachliche. All diese Elemente unterstützen den Aufbau von Vertrauen. Wir legen besonderen Wert auf das Lernen außerhalb der Mauern unserer Zentren – Erfahrung und Beobachtung sind bewährte Instrumente, die wir bei unseren Bildungsaktivitäten einsetzen. Wir lassen uns von dem inspirieren, was uns umgibt – regionale Natur und Kultur.

Eine Schule in der Nähe unserer Kinder
Wir wissen, dass wir uns alle ähnlich sind, aber wir bemerken auch Unterschiede, einschließlich kultureller Unterschiede. Deshalb ist es für uns besonders wichtig, Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zu unterstützen, damit sie neue Freunde finden, ihre neue Umgebung, ihre Landschaft und ihre Eigenheiten kennen lernen. Wir wollen, dass die Kinder aus der Ukraine den Anpassungsprozess auf sichere Weise durchlaufen. Er ist in drei Phasen unterteilt:
1. Gemütliche Arbeit in Gruppen mit Kindern aus der Ukraine. Diese Phase wird ausschließlich mit Kindern durchgeführt, die aus der Ukraine hierher gekommen sind. Am Anfang stehen Integrationstreffen, Chemie- und Biologieworkshops (Einarbeitung), Kunstworkshops, Ausflüge in die Natur und Unterricht in ukrainischer Literatur, Mathematik usw. Die Schule bietet weder Noten noch ein Anwesenheitssystem an. Die Treffen sollen der Anpassung dienen und zielen darauf ab, die Kinder vor Ort zu integrieren, damit sie sich in der neuen Realität zurechtfinden und ihre Ausbildung in unserer Region fortsetzen können.
2. Wir werden Treffen mit ukrainischen Kindern und Jugendlichen organisieren, die seit Jahren in Polen leben. Dies wird dazu beitragen, einen sicheren Raum zu schaffen und die Angst vor dem Leben in einem anderen Land zu minimieren. Im Rahmen dieser Aktivitäten werden auch Workshops und Ausflüge organisiert.
3. Integration mit Kindern aus Polen. In dieser Phase werden wir die internationale Integration umsetzen, uns gegenseitig Polnisch beibringen und kulturelle Erfahrungen austauschen. Auf diese Weise sorgen wir für die Anpassung vor Ort und interkulturelle Unterstützung.

O nas | Uuuu | About us | Über uns

Polska

Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska” jest organizacją pozarządową, która prowadzi działania przyrodniczo-kulturowe w regionie Kasztelanii Ostrowskiej, realizując założenia stawiania na współpracę i działania ponadpokoleniowe. Początek Stowarzyszenia to rok 2015. Warto podkreślić, że jest to oddolna, obywatelska, niezależna organizacja pozarządowa skupiająca się na działaniu regionalnym, które jest pomostem dla współdziałania osób z różnych miejscowości, w różnym wieku i o różnych umiejętnościach. Zależy nam na rozwoju zespołu społeczników, dla których ważne jest ich otoczenie i to co dzieje się z jego mieszkańcami, krajobrazem, dziedzictwem. Zespół stowarzyszenia tworzą badacze, projektanci, kulturoznawcy, przyrodnicy, edukatorzy i popularyzatorzy nauki, miłośnicy historii i sztuki, aktywne społecznie kobiety, liczni mieszkańcy regionu Kasztelanii Ostrowskiej.

Ukraine

xxx

United_Kingdom

xxx

Deutschland

Der Verein Kasztelania Ostrowska ist eine Nichtregierungsorganisation, die natürliche und kulturelle Aktivitäten in der Region Kasztelania Ostrowska durchführt und dabei die Prämissen der Zusammenarbeit und generationenübergreifender Aktivitäten umsetzt. Der Verein wurde 2015 gegründet und es ist hervorzuheben, dass es sich um eine unabhängige, bürgerliche Nichtregierungsorganisation handelt, die sich auf regionale Aktivitäten konzentriert und eine Brücke für die Zusammenarbeit zwischen Menschen aus verschiedenen Orten, unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Fähigkeiten bildet. Wir engagieren uns für den Aufbau eines Teams von Bürgern, denen ihre Umwelt und der Umgang mit ihren Menschen, ihrer Landschaft und ihrem Erbe am Herzen liegt. Das Team des Vereins besteht aus Forschern, Designern, Kulturexperten, Naturwissenschaftlern, Pädagogen und Wissenschaftspopularisatoren, Geschichts- und Kunstliebhabern, sozial engagierten Frauen und zahlreichen Bewohnern der Region Kasztelania Ostrowska.

Transparentność | uuu | Transparency | Transparenz

Polska

1. Siedziba

Centrum Edukacji Regionalnej
w Lednogórze
Lednogóra 15
62-261 Lednogóra

Centrum Edukacji Regionalnej
w Pobiedziskach

ul. K. Odnowiciela 12
62-010 Pobiedziska

Telefon +48 • 519 731 322
Telefon +48 • 519 731 344
E-Mail kasztelaniaostrowska@gmail.com

2. Forma prawna

Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od 2015 roku. Nr KRS 0000538400, NIP 779 242 75 09. 

Przy Stowarzyszeniu działa Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „Inspekt”.  Jest ona jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od 2017 roku. Nr KRS 0000669393, NIP 7842504012. 

Obie organizacje są niezależne od władz rządowych i samorządowych pod względem osób zarządzających, kapitału finansowego i rzeczowego oraz pod względem decyzyjności. Cenimy naszą niezależność.

3. Członkowie

Do stowarzyszenia należą obecnie tylko osoby fizyczne. W gronie członków są osoby związane z sektorem naukowo-badawczym, aktywizacją mieszkańców, osoby związane z regionem Kasztelanii Ostrowskiej, osoby aktywne na polu zaangażowania społecznego i budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego na działaniach oddolnych i wiedzą specjalistyczną. Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba niepełnoletnia oraz osoba spoza Polski – cenimy różnorodny zespół.

4. Efekty wsparcia

Informacje o zrealizowanym wsparciu z środków pochodzących z dotacji i darowizn będzie można zobaczyć:
1. Na niniejszej podstronie internetowej w aktualnościach. Zaprezentowane będą informacje o dotychczas wpłaconych środkach, imionach darczyńców, nazwach firm i instytucji wspierających oraz o przeznaczeniu środków na cele wskazane w ramach wsparcia. 
2. W social mediach, w prowadzonym przez nas oficjalnym fanpejdżu stowarzyszenia i fundacji.

Ukraine

1. Siedziba

xxx

2. Forma prawna

xxx

3. Członkowie

xxx

4. Efekty wsparcia

xxx

United_Kingdom

1. Headquarters

xxx

2. Legal form

xxx

3. Members of NGO

xxx

4. Support results

xxx

Deutschland

1. Standorte

„Kasztelania Ostrowska” Regionales Zentrum
in
Lednogóra
Lednogóra 15
62-261 Lednogóra

„Kasztelania Ostrowska” Regionales Zentrum
in Pobiedziska

K. Odnowiciela Straße 12
62-010 Pobiedziska

Telefon +48 • 519 731 322
Telefon +48 • 519 731 344
E-Mail kasztelaniaostrowska@gmail.com

2. Rechtsform

Der Verein „Kasztelania Ostrowska” ist eine Nichtregierungsorganisation, die seit 2015 im nationalen Gerichtsregister eingetragen ist. KRS-Nummer 0000538400, NIP 779 242 75 09.

Die Stiftung „Inspekt” (Labor für Kunst und Kulturerbe) ist bei dem Verein tätig. Sie ist eine Nichtregierungsorganisation, die seit 2017 im nationalen Gerichtsregister eingetragen ist. KRS-Nummer 0000669393, NIP 7842504012.

Beide Organisationen sind von staatlichen und lokalen Behörden unabhängig, was die Führungspersonen, das Finanz- und Sachkapital und die Entscheidungsfindung angeht. Wir schätzen unsere Unabhängigkeit.

3. Mitglieder

Derzeit gehören dem Verein nur natürliche Personen an. Zu den Mitgliedern gehören Personen, die sich mit Wissenschafts- und Forschungsbereich, der Aktivierung von Einwohnern beschäftigen, Personen, die mit der Region Kasztelania Ostrowska verbunden sind, Personen, die im Bereich des sozialen Engagements und des Aufbaus der Zivilgesellschaft auf der Grundlage von Basisaktivitäten und Fachwissen tätig sind. Ein Mitglied der Vereinigung kann sowohl ein Minderjähriger als auch eine Person aus dem Ausland sein – wir legen Wert auf ein vielfältiges Team.

4. Ergebnisse der Unterstützung

Es werden Informationen über die durchgeführte Unterstützung aus Zuschuss- und Spendenmitteln angezeigt:
1. Auf der Unterseite dieser Website in den Nachrichten. Es werden Informationen über die bisher gespendeten Mittel, die Namen der Spender, die Namen der Unternehmen und Institutionen, die das Projekt unterstützen, und die Zuweisung der Mittel für die in der Unterstützung angegebenen Zwecke vorgelegt.
2. In sozialen Medien, auf den offiziellen Fanseiten des Vereins und der Stiftung.