Rośliny

języcznik zwyczajny

Phyllitis scolopendrium

synonimy: Asplenium scolopendrium

rodzina: zanokcicowate Aspleniaceae

ochrona prawna: ścisła

Czerwona Lista Roślin i Grzybów Polski: 
|E| wymierający krytycznie zagrożony – gatunki silnie zagrożone wymarciem na izolowanych stanowiskach poza głównym obszarem swojego występowania

języcznik zwyczajny w łęgu olszowym, we wschodniej części regionu, fot. Maciej Jędrzejczak

Występowanie

Łęgi jesionowo-olszowe. Większość osobników została odnotowana przy podstawach pni, na wykrotach i na martwym drewnie.

Informacje dodatkowe

Jedyna paproć o niepodzielnych, wydłużonych liściach. Trudna do pomylenia z innymi gatunkami.

Źródła

dane własne inwentaryzacyjne: Maciej Jędrzejczak
dane ze zgłoszeń: –
dane literaturowe: –

Sytuacja gatunku w regionie

Zasoby

W 2007 roku odnotowano kilkadziesiąt osobników w jednym kompleksie leśnym koło Wierzyc. W populacji zaobserwowano zarówno osobniki dojrzałe jak również młode rośliny, porastające omszałe martwe drewno. 

Status na Czerwonej Liście Regionu

CR – skrajnie rzadki

Zagrożenia i możliwości ochrony

Populacja może być zagrożona w przypadku prześwietlenia drzewostanu na skutek cięć rębnych. Niekorzystne jest obniżanie się poziomu wody w łęgu oraz letnie susze, podczas których obserwowano zamieranie osobników juwenilnych i osłabienie dojrzałych roślin. Populacja na jedynym swoim leśnym stanowisku w regionie nie jest objęta formą ochrony prawnej.

Data aktualizacji wpisu w Bazie

2021.07.20