Zabytki

Stary cmentarz w Kocanowie

miejscowość: Kocanowo

rodzaj zabytku: cmentarz

typ obiektu: architektura sakralna i funeralna

chronologia:

rejestr zabytków:

kocanowo_stary_cmentarz_1

Opis obiektu

Cmentarz znajduje się około 80 na północ od przejazdu kolejowego we wsi. Teren nekropolii z góry przypomina kształtem prostokąt. Przylega swoim krótszym bokiem do drogi. Jego stan zachowania nie pozwala określić wyznania oraz narodowości osób pochowanych na jego terenie. Pośród zarośli można znaleźć kamienne ramy nagrobków. Cmentarz pozostaje opuszczony oraz zapomniany. 

Informacje dodatkowe

Jest to obiekt ogólnodostępny dla zwiedzających. Do miejsca pochówku nie prowadzi jakiekolwiek oznakowanie. 

Źródła

dane własne inwentaryzacyjne: Tadeusz Panowicz (2021 dane spisane), Filip Biegański (2022 dane terenowe)
dane ze zgłoszeń: –
dane literaturowe: –

Sytuacja obiektu w regionie

Stan zachowania

Teren obiektu pozostaje bardzo zarośnięty oraz zapomniany. Widoczne są jedynie kamienne fragmenty nagrobków bez napisów. Można znaleźć również doniczki po sadzonkach roślin oraz znicze. Część północna cmentarza została przekształcona w ramach gruntów prywatnych na trawnik. Drzewa i krzewy w centralnej części zostały przycięte w pobliżu linii energetycznej, przechodzącej przez obiekt. Wskazane jest, aby oznakować teren cmentarza jako miejsce spoczynku. 

Zagrożenia i możliwości ochrony

Głównym zagrożeniem dla obiektu jest całkowite zarośniecie. Możliwością ochrony jest regularne przycinanie roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobków. W przeszłości dochodziło do plądrowania grobów, w tym wyciągania kości (inf. ustna mieszkańców). Zagrożeniem jest przekształcanie funkcji terenu na inne niż miejsca o charakterze dziedzictwa kulturowego, w tym dzielenie działki, grodzenie, zakładanie trawników, niszczenie historycznej tkanki przyrodniczej cmentarza. W przypadku roślin symbolicznych sadzonych dawniej na cmentarzu (śniedek, cebulice, bluszcz) zagrożeniem jest prześwietlanie koron drzew. Dendroflora cmentarza zagrożona jest przez inwazyjne zabiegi usuwania konarów. Należy zostawić spontaniczną roślinność na większości obszaru ze względu na przyrodniczo-kulturowy charakter tego miejsca. Potencjalnym zagrożeniem w związku z tym może być przeprowadzenie akcji „sprzątania cmentarza” bez eksperckiej analizy planistycznej, która w konsekwencji mogłaby doprowadzić do przesunięcia nagrobków, zniszczenia cennych roślin  oraz siedlisk grzybów i zwierząt. Pamiętajmy – ochrona takich miejsc wymaga zaangażowania historyków i przyrodników oraz ustaleń z urzędem właściwym do ochrony zabytków. Ochrona tego miejsca powinna skupić się na ograniczaniu zarastania nagrobków, ochronie gruntów przez zmianą funkcji oraz ograniczeniu niszczenia krzewów i drzew obecnych na cmentarzu. Obecnie cmentarz jest niewystarczająco chroniony.

Data aktualizacji wpisu w Bazie

2022.08.05 Filip Biegański