„Rośliny egzotyczne” w Wolnej Szkole / „Exotic Plants” at the Free School

„Rośliny egzotyczne” w Wolnej Szkole / „Exotic Plants” at the Free School

Zajęcia biologiczne o przystosowaniach roślin tropikalnych zrealizowaliśmy w Palmiarni Poznańskiej. Najlepiej zobaczyć na własne oczy zmienność liści, łodyg i kwiatów gatunków ze stref śródziemnomorskiej, pustynnej, subtropikalnej i tropikalnej.

Całodniowy wyjazd połączył nasze dwie Wolne Szkoły, w tym Wolną Szkołę dla Ukrainy. Przewodnikiem po roślinach był nasz botanik Maciej Jędrzejczak ze wsparciem koordynatorki ukraińskiej szkoły Elizabet Khmellier. Mieliśmy okazję spojrzeć na mijane rośliny z komentarzem Macieja, który zwracał uwagę na szczegóły biologiczne, których nie ma w przewodnikach. Nasz wyjazd był indywidualną lekcją przyrody w bardzo przyjacielskiej atmosferze naszych grup.

Wyjazd 31 marca był możliwy dzięki wsparciu darczyńców – Wasze wsparcie daje szansę na przyjazną, bardzo dobrą edukację w Polsce dla uczniów w naszym stowarzyszeniu. Dziękujemy Wam i naszym młodych uczniom za te zielone, wilgotne warsztaty egzotyczne.

We conducted biological classes on the adaptation of tropical plants at the Poznań Palm House. It is best to see with your own eyes the variability of the leaves, stems and flowers of species from the Mediterranean, desert, subtropical and tropical zones.

An all-day trip connected our two Free Schools, including the Free School for Ukraine. Our botanist, Maciej Jędrzejczak, with the support of the coordinator of the Ukrainian school, Elizabet Khmellier, was a guide to the plants. We had the opportunity to look at the passing plants with Maciej’s comment, who pointed out biological details that are not included in the guidebooks. Our trip was an individual nature lesson in a very friendly atmosphere of our groups.

The trip on March 31 was possible thanks to the donors' support – your support gives a chance for a friendly, very good education in Poland for students in our association. We thank you and our young students for these green, damp exotic workshops.

Dodaj komentarz