KONTAKT, DANE TELEADRESOWE

Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”

NIP 779 242 75 09

KRS 0000538400

siedziba rejestrowa, adres do korespondencji – Lednogóra 15, 62-261 Lednogóra

kasztelaniaostrowska@gmail.com

kontakt.kasztelaniaostrowska@gmail.com

tel. 519 731 322 – siedziby, biuro

tel. 519 731 344 – mobilny, media

tel. 519 731 311 – Fundacja Inspekt

kontakt do poszczególnych grup znajdziesz na ich podstronach w zakładce NASZE GRUPY

cropped-Zespol-2021.07.14-logo-stowarzyszenia.png

DANE DO FAKTUR

Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”

Lednogóra 15, 62-261 Lednogóra

NIP 779 242 75 09

DANE DO PRZELEWÓW

BNP Paribas 28 2030 0045 1110 0000 0284 1410

dla darowizn – „Darowizna na cele statutowe“ lub dla celów szczegółowych np. „Darowizna na cele statutowe Młodzi Przyrodnicy“

dla składek członkowskich – „Jan Kowalski, członek wspierający 2023/1“

DOJAZD DO CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

Więcej informacji o tych miejscach znajdziesz na podstronie CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

Centrum Edukacji Regionalnej Kasztelanii Ostrowskiej w Lednogórze

Lednogóra 15, zabytkowa stacja kolejowa

Centrum Edukacji Regionalnej Kasztelanii Ostrowskiej w Pobiedziskach

ul. K. Odnowiciela 12, Pobiedziska

Transparentność | Прозорість | Transparency | Transparenz

1. Siedziba

Centrum Edukacji Regionalnej
w Lednogórze
Lednogóra 15
62-261 Lednogóra

Centrum Edukacji Regionalnej
w Pobiedziskach

ul. K. Odnowiciela 12
62-010 Pobiedziska

Telefon +48 • 519 731 322
Telefon +48 • 519 731 344
E-Mail kasztelaniaostrowska@gmail.com

2. Forma prawna

Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od 2015 roku. Nr KRS 0000538400, NIP 779 242 75 09. 

Przy Stowarzyszeniu działa Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „Inspekt”.  Jest ona jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od 2017 roku. Nr KRS 0000669393, NIP 7842504012. 

Obie organizacje są niezależne od władz rządowych i samorządowych pod względem osób zarządzających, kapitału finansowego i rzeczowego oraz pod względem decyzyjności. Cenimy naszą niezależność.

3. Członkowie

Do stowarzyszenia należą obecnie tylko osoby fizyczne. W gronie członków są osoby związane z sektorem naukowo-badawczym, aktywizacją mieszkańców, osoby związane z regionem Kasztelanii Ostrowskiej, osoby aktywne na polu zaangażowania społecznego i budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego na działaniach oddolnych i wiedzą specjalistyczną. Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba niepełnoletnia oraz osoba spoza Polski – cenimy różnorodny zespół.

4. Efekty wsparcia

Informacje o zrealizowanym wsparciu z środków pochodzących z dotacji i darowizn będzie można zobaczyć:
1. Na niniejszej podstronie internetowej w aktualnościach. Zaprezentowane będą informacje o dotychczas wpłaconych środkach, imionach darczyńców, nazwach firm i instytucji wspierających oraz o przeznaczeniu środków na cele wskazane w ramach wsparcia. 
2. W social mediach, w prowadzonym przez nas oficjalnym fanpejdżu stowarzyszenia i fundacji.

1. Штаб-квартира

Обласний освітній центр
в Ледногурі
Ледногора 15
62-261 Ледногура

Обласний освітній центр
у Победжіськах
вул. К. Одновічеля 12
62-010 Побієджіська

Номер телефону +48 • 519 731 322
Телефон +48 • 519 731 344
Електронна пошта kasztelaniaostrowska@gmail.com

2. Правова форма

Асоціація «Каштеланія Островська» — громадська організація, зареєстрована в Національному судовому реєстрі з 2015 року. Номер KRS 0000538400, NIP 779 242 75 09.

При асоціації діє Лабораторія мистецтва та спадщини «Інспект». Це громадська організація, зареєстрована в Національному судовому реєстрі з 2017 року. Номер KRS 0000669393, номер NIP 7842504012.

Обидві організації є незалежними від органів центральної та місцевої влади у плані управління особами, фінансовим та фізичним капіталом, а також щодо прийняття рішень. Ми цінуємо нашу незалежність.

 3. Члени організації

Наразі до об’єднання входять лише фізичні особи. Група членів включає людей, які мають відношення до науково-дослідницького сектору, активізації мешканців, людей, пов’язаних з регіоном Каштеланії Островської, людей, активних у сфері соціальної залучення та розбудови громадянського суспільства на основі діяльності низових і спеціальних знань. Членом асоціації може стати неповнолітній або непольський – ми цінуємо різноманітний колектив.

 4. Ефекти підтримки

Інформацію про підтримку, здійснену за рахунок грантів та пожертв, можна буде отримати на:
1. На цьому сайті в новинах. Буде представлена ​​інформація про сплачені кошти, імена донорів, назви компаній та допоміжних установ, а також виділення коштів на цілі, зазначені під підтримкою.
2. У соцмережах, на офіційній фан-сторінці асоціації та фонду, які ми ведемо.

1. Headquarters

Regional Education Center
in Lednogóra Village
Lednogóra 15
62-261 Lednogóra

Regional Education Center
in Pobiedziska Town
K. Odnowiciela Street 12
62-010 Pobiedziska

Telefon +48 • 519 731 322
Telefon +48 • 519 731 344
E-Mail kasztelaniaostrowska@gmail.com

2. Legal form

The „Kasztelania Ostrowska” Association is a non-governmental organization registered in the National Court Register since 2015. KRS number 0000538400, NIP 779 242 75 09.

The „Inspekt” Laboratory of Art and Heritage Foundation operates at the Association. It is a non-governmental organization registered in the National Court Register since 2017. KRS number 0000669393, NIP number 7842504012.

Both organizations are independent of central and local government authorities in terms of managing persons, financial and physical capital, and in terms of decision-making. We value our independence.

3. Members of NGO

Currently, only natural persons belong to the association. The group of members includes people related to the science and research sector, activation of residents, people related to the region of Kasztelania Ostrowska, people active in the field of social involvement and building a civil society based on grassroots activities and specialist knowledge. An underage person and a person from outside Poland can become a member of the association – we value a diverse team.

4. Support results

Information on the support implemented from grants and donations will be available on:
1. On this website in the news. Information will be presented on the funds paid in so far, names of donors, names of companies and supporting institutions, and the allocation of funds for the purposes indicated under the support.
2. In social media, in the official fanpage of the association and foundation we run.

1. Standorte

„Kasztelania Ostrowska” Regionales Zentrum
in
Lednogóra
Lednogóra 15
62-261 Lednogóra

„Kasztelania Ostrowska” Regionales Zentrum
in Pobiedziska

K. Odnowiciela Straße 12
62-010 Pobiedziska

Telefon +48 • 519 731 322
Telefon +48 • 519 731 344
E-Mail kasztelaniaostrowska@gmail.com

2. Rechtsform

Der Verein „Kasztelania Ostrowska” ist eine Nichtregierungsorganisation, die seit 2015 im nationalen Gerichtsregister eingetragen ist. KRS-Nummer 0000538400, NIP 779 242 75 09.

Die Stiftung „Inspekt” (Labor für Kunst und Kulturerbe) ist bei dem Verein tätig. Sie ist eine Nichtregierungsorganisation, die seit 2017 im nationalen Gerichtsregister eingetragen ist. KRS-Nummer 0000669393, NIP 7842504012.

Beide Organisationen sind von staatlichen und lokalen Behörden unabhängig, was die Führungspersonen, das Finanz- und Sachkapital und die Entscheidungsfindung angeht. Wir schätzen unsere Unabhängigkeit.

3. Mitglieder

Derzeit gehören dem Verein nur natürliche Personen an. Zu den Mitgliedern gehören Personen, die sich mit Wissenschafts- und Forschungsbereich, der Aktivierung von Einwohnern beschäftigen, Personen, die mit der Region Kasztelania Ostrowska verbunden sind, Personen, die im Bereich des sozialen Engagements und des Aufbaus der Zivilgesellschaft auf der Grundlage von Basisaktivitäten und Fachwissen tätig sind. Ein Mitglied der Vereinigung kann sowohl ein Minderjähriger als auch eine Person aus dem Ausland sein – wir legen Wert auf ein vielfältiges Team.

4. Ergebnisse der Unterstützung

Es werden Informationen über die durchgeführte Unterstützung aus Zuschuss- und Spendenmitteln angezeigt:
1. Auf der Unterseite dieser Website in den Nachrichten. Es werden Informationen über die bisher gespendeten Mittel, die Namen der Spender, die Namen der Unternehmen und Institutionen, die das Projekt unterstützen, und die Zuweisung der Mittel für die in der Unterstützung angegebenen Zwecke vorgelegt.
2. In sozialen Medien, auf den offiziellen Fanseiten des Vereins und der Stiftung.