przygotowujemy Społeczny Raport o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej

>>> kontakt do nas​ <<<

KONTAKT

KONTAKT MERYTORYCZNY, DOŁĄCZANIE DO PODGRUP
formularz zgłoszeniowy do podgrupy obywatelskiej (przekierowuje do formularza online) <<<
e-mail: kasztelaniaostrowska@gmail.com

WSPÓŁPRACA, MEDIA
telefon: +48 519 731 344
e-mail: kontakt.kasztelaniaostrowska@gmail.com

KOORDYNACJA
Maciej Jędrzejczak, Natalia Jędrzejczak, Barbara Kudławiec

ZGŁOSZENIA DO PODGRUPY OBYWATELSKIEJ

Uczestnicząc w spotkaniach roboczych, dyskusjach i korespondencji do uczestników tej podgrupy dajesz sobie możliwość realnego zaangażowania się w zgłoszenie obserwacji o cennych miejscach i wypracowaniu dla nich najlepszej formy ochrony na poziomie gatunków, siedlisk i krajobrazu. 

Zgłoszenia możliwe są w trybie ciągłym. Pierwszym krokiem dla zainteresowanych osób i organizacji pozarządowych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego w linku poniżej. Po potwierdzeniu udziału każdy z Państwa będzie mógł uczestniczyć w spotkaniach roboczych, podczas których będziemy spisywać cenne zasoby gatunków, ekosystemów i krajobrazu, formułować dla nich zagrożenia i proponowane metody ochrony. Dodatkowo planowane są różne formy dyskusji społecznej nad tematyką raportu (panele dyskusyjne z ekspertami, wykłady, wycieczki, wizytacje terenowe itp.).

Jako Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska” chcemy zaprosić wszystkie zainteresowane osoby i organizacje do zaangażowania się w tworzenie z nami Raportu. Raport w fazie powstawania oraz jego wyniki przyniosą wiele korzyści dla zaangażowanych osób i podmiotów, w tym:

1) stworzymy warunki do prezentacji obserwacji przyrodniczych, wskazania miejsc narażonych na utratę zasobów przyrodniczych, nagłośnienia szerszemu gronu postulatów obywatela – każdego z nas, dla którego ważne są tematy przyrody i krajobrazu;

2) bliżej poznasz swoją okolicę i jej zasoby przyrodnicze;

3) będziesz mógł podzielić się swoją wiedzą o ostojach przyrody w Twoich okolicach – dzięki Tobie ta wiedza może być większa w ramach włączenia się w inicjatywy nauki obywatelskiej;

4) nauczysz się znajdować optymalne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju swojej okolicy oraz chronić przyrodę wokół swojego domu, w tym w sytuacjach problematycznych;

5) poznasz punkt widzenia innych obywateli oraz pozostałych grup zaangażowanych w tworzenie Raportu – naukowców, samorządów, instytucji związanych z przyrodą i krajobrazem;

6) weźmiesz udział w szkoleniach, uzyskasz dodatkową wiedzę przyrodniczo-krajobrazową, spotkasz praktyków z różnych dziedzin;

7) będziesz mógł pomóc samorządom i instytucjom lepiej chronić przyrodę w ramach ich działań;

8) możesz mieć realny wpływ na planowanie ochrony przyrody i utrzymanie cennych ostoi w krajobrazie regionu.

Przewidujemy kilka etapów. Jednym z pierwszych będzie uzupełnianie stanu wiedzy o zasobach przyrodniczych na podstawie własnych badań oraz danych zebranych od mieszkańców i instytucji – obejmować one będą między innymi zgłaszane obserwacje cennych składników przyrody, problemy, wyzwania, wskazywane zagrożenia na konkretnych terenach. W kolejnych etapach przejdziemy do najważniejszej części, czyli postawienia diagnozy oddziaływań na zasoby przyrodniczo-krajobrazowe i wypracowania zaleceń ochronnych w formie dobrych praktyk. Ta część będzie się odbywać w postaci spotkań poszczególnych grup roboczych, kameralnej analizy zebranego materiału, recenzowania treści w oparciu o wiedzę naukową, realizowania w różnych miejscowościach dyskusji otwartych, paneli eksperckich, spotkań z mieszkańcami, wizyt terenowych, analizy dokumentów planistycznych i map, spotkań podsumowujących kolejne etapy. Zwieńczeniem prac będzie opracowanie ostatecznej wersji Raportu, który w pełnej formie zostanie udostępniony publicznie. 

DOŁĄCZ DO GRONA TWÓRCÓW RAPORTU
PODGRUPA OBYWATELSKA

ZGŁOŚĆ SWOJE OBSERWACJE O CENNYCH MIEJSCACH I ZAGROŻENIACH

Zgłoszenia obserwacji i oddziaływań rozpoczniemy 7 marca