przygotowujemy Społeczny Raport o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej

>>> kontakt do nas​ <<<

NAUKOWCY I BADACZE

Wiemy, jak bardzo jest potrzebna w takich opracowaniach wiedza ekspercka. Dzięki temu finalna wersja raportu może prezentować wysoką wartość merytoryczną, a przez to stanowić kompendium wiedzy wykorzystywanej w dyskusji społecznej i realnym planowaniu krajobrazu w samorządach i instytucjach związanych z zasobami i ochroną przyrody. Grono osób w tej podgrupie realizuje swoje prace podczas spotkań roboczych, analizy materiałów terenowych, konsultacjach i edukacji. Wyniki prac zespołu naukowego będą wiążące dla wniosków zapisanych w Raporcie. Dotychczas do prac podgrupy badaczy dołączyli:

dr hab. prof. UAM Julian Chmiel

Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania badawcze: Geobotanika. Przeobrażenia flor pod wpływem czynników naturalnych i antropopresji. Biologia i ochrona gatunków zagrożonych. Biologia gatunków inwazyjnych i mechanizmy ich rozprzestrzeniania się.

dr hab. prof UAM Zbigniew Celka

 

Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania badawcze: Botanik z zamiłowania od lat zajmujący się związkiem człowieka i rośliny. Główny kierunek zainteresowań naukowych związany jest z mechanizmami antropogenicznych przemian flory roślin naczyniowych zachodzących w okresie od neolitu po czasy współczesne w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedmiotem badań są przede wszystkim miejsca dawnego osadnictwa, m.in. grodziska i zamczyska. Związane z nimi rośliny stanowią doskonały materiał do badań nad synantropizacją szaty roślinnej. Jedną z ważnych grup roślin, które na miejscach osadniczych znalazły swoje refugia, są relikty (pozostałości) dawnych upraw. Ich biologia, chorologia, taksonomia i zagadnienia etnobotaniczne są przedmiotem szczegółowych badań. W ramach moich zainteresowań naukowych znajdują się także zagadnienia biologiczne, ekologiczne i fitogeograficzne wybranych gatunków roślin naczyniowych, m.in. gatunków ginących, inwazyjnych, segetalnych, ruderalnych i torfowiskowych.

prof. UPP dr hab. Władysław Danielewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego

Zainteresowania badawcze: Drzewoznawstwo, fitosocjologia, ekologia roślin, ochrona szaty roślinnej, inwazje biologiczne. Tematyka badawcza: zmienność, zasięgi oraz ekologia drzew i krzewów (np. w rejonach górskich i dolinach rzecznych), gatunki zagrożone – tendencje dynamiczne i przyczyny recesji (np. czeremcha skalna, brzoza niska, sosna błotna, wierzba borówkolistna), udział drzew (np. świerka i dębów) w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów, dynamika wysokogórskich zbiorowisk leśnych (Karkonosze), wyniki introdukcji zagranicznych gatunków drzew i krzewów w Polsce, zmiany środowiska leśnego pod wpływem ekspansji gatunków obcych.

mgr inż. Sonia Paź-Dyderska

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Zainteresowania badawcze: Funkcjonowanie roślin naczyniowych w ekosystemach leśnych, cechy funkcjonalne roślin oraz ich zmienność w zależności od uwarunkowań środowiskowych, zmiany zasięgów geograficznych roślin pod wpływem zmian klimatycznych. Interesują mnie również możliwości związane z rozwojem nauki obywatelskiej.

dr hab. Marcin Dyderski, prof. ID PAN

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Zainteresowania badawcze: Biologia i ekologia ekosystemów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem antropopresji. Ekologia inwazji, ekologia miasta, modele rozmieszczenia gatunków.

prof. dr hab. Beata Frydryczak

Instytut Kultury Europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania badawcze: Kulturowe studia krajobrazowe jako przestrzeń badawcza, która swoje korzenie ma w badaniach kulturowych i estetyce, próbującą z humanistycznej perspektywy zdefiniować krajobraz jako taki i warunkujące go czynniki.

dr Krzysztof Kowalski

Katedra Zoologii i Ekologii Kręgowców, Instytut Biologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zainteresowania badawcze: Naukowiec i nauczyciel akademicki, biolog, ekolog, przyrodnik, popularyzator nauki. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie zatrudniony w Katedrze Zoologii i Ekologii Kręgowców na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowany ekologią kręgowców (głównie ryjówek i płazów), ekofizjologią, ekologią behawioralną oraz toksykologią zwierząt. Prowadzi badania nad toksycznością, ewolucją i znaczeniem jadów zwierzęcych. 

mgr Jan Kucharzyk

Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; Centrum Ochrony Mokradeł

Zainteresowania badawcze: Botanika, gatunki ginące, dynamika i funkcjonowanie ekosystemów mokradłowych, czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków.

dr Anna Kujawa

Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Zainteresowania badawcze: Mykologia i botanika. Od wielu lat prowadzę badania dotyczące różnorodności grzybów w Polsce, ich rozmieszczenia, zagrożeń i ochrony. Wśród moich zawodowych zainteresowań jest też rozwój zielonej infrastruktury terenów miejskich i wiejskich oraz popularyzacja wiedzy mykologicznej i botanicznej.

dr hab. inż. Przemysław Kurek

Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania badawcze: Interakcje rośliny-zwierzęta ze szczególnym uwzględnieniem rozsiewania nasion i kształtowania różnorodności gatunkowej przez działalność zwierząt (inżynieria ekosystemowa) na przykładzie borsuka w środowisku leśnym.

Tadeusz Panowicz

Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska”; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej; Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki; Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne; Towarzystwo Miłośników Gniezna; Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk

Zainteresowania badawcze: Historia regionu Kasztelanii Ostrowskiej, dzieje Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem okolic Gniezna. 

dr Rafał Szymczyk

Sekcja Lichenologiczna, Polskie Towarzystwo Botaniczne

Zainteresowania badawcze: Rozmieszczenie i ekologia porostów Wysoczyzny Elbląskiej, ekologia porostów drzew przydrożnych, ekologia porostów w zbiorowiskach leśnych, porosty na obszarach chronionych, zagrożenie i ochrona porostów, grzyby naporostowe.

dr inż. Anna Wierzbicka

Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zainteresowania badawcze: Leśniczka z pasji i wykształcenia. Zoolożka zajmująca się bezkręgowcami. Edukatorka leśna i popularyzatorka nauki.

mgr Michał Zacharyasiewicz

Zakład Zoologii Ogólnej, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania badawcze: Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na roztoczach z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata). Zajmuję się ich ekologią, zoogeografią i taksonomią. Tematem badań w ramach realizowanego doktoratu jest rola martwego drewna w kształtowaniu się zgrupowań tych roztoczy.